Acasa Login

Suprataxa

Conform Legii .nr.92/2007 a serviciilor de transport public local

UTILIZATORII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC au urmatoarele obligatii :

- pe timpul calatoriei cu mijloacele de transport public local sa detina legitimatii de calatorie valabile cu exceptia copiilor sub 5 ani ;

- sa achite costul legitimatiilor de calatorie valabile pentru calatoriile pe care efectueaza conform tarifelor stabilite de societate ;

- sa nu produca daune sau prejudicii bunurilor apartinind sistemelor de transport public ;

- sa aiba un comportament civilizat fata de personalul prestatorilor de servicii, de imputernicitii acestora, precum si fata de ceilalti utilizatori ai serviciilor de transport public local .

Nerespectarea de catre utilizatori a obligatiilor ce le revin atrage raspunderea lor contraventionala stabilita conform Hotararii Consiliului Local nr. 137/2010 , raspundere materiala ori penala prevazuta de legislatia civila si penala romana.

Calatorii care nu poseda  legitimatie de calatorie valabila sau a caror legitimatii nu intrunesc conditiile de legalitate vor  fi  tratati ca  persone care utilizeaza fraudulos serviciul de transport public local si vor fi sanctionati contraventional.

Calatorul fara legitimatie de calatorie valabila are posibilitatea de a achita pe loc o

SUPRATAXA in cuantum de
50 LEI 


- SUPRATAXA  constand  in eliberarea de bilete contraventionale.

In cazul refuzului platii suprataxei se va incheia proces  verbal de contraventie de catre institutiile abilitate, respectiv:  Politia Locala Tulcea, Inspectoratul de Politie al Municipiului Tulcea sau Inspectoratul   Jandarmeriei.

Constituie contraventii  urmatoarele fapte ale persoanelor fizice care se sanctioneaza astfel:

(Extras Regulament privind organizarea si efectuarea transportului public local de persone aprobat prin H.C.L. 137/2010)

Art. 38. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 5, art. 19 alin. (1), art. 22 alin. (1),
art. 24 lit. f), l), m) şi t), art. 26 lit. c) şi f), art. 28 lit. a) şi e) şi art. 32 lit. a) b), e) şi r) din
prezentul regulament constituie contravenţie, care se sancţionează potrivit prevederilor Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

(2) Constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000
lei, nerespectarea de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi conducătorii
autobuzelor a prevederilor art. 23, art. 24 lit. a)-e), g)-k), n)-s) şi v)-x), art. 26 lit. d)-e) şi h), art.
28 lit. h) şi art. 32 lit. c)-d), f)-p) şi t)-v).

(3) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 24 lit. u), art. 26 lit. a)-b) şi g), art. 28 lit.
b)-d) şi f)-g) şi art. 32 lit. s) faptele contravenţionale şi sancţiunile aplicabile sunt cele stabilite
prin actele normative specifice fiecărui domeniu sau de legislaţia civilă şi penală română.

(4) Constituie contravenţii la prevederile prezentului regulament, următoarele
fapte ale persoanelor fizice, care se sancţionează astfel :

1. - Cu amendă de la 50 lei la 100 lei :

a) călătoria pe scările autobuzului sau pe părţile exterioare ale acestuia;

b) transportul produselor sau materiilor urât mirositoare, inflamabile, buteliilor
de/cu gaz, tuburilor de oxigen sau alte gaze periculoase, recipientelor cu carbid, materialelor
explozibile, produselor caustice ori acide, altor materiale sau obiecte care, prin formă,
dimensiuni sau stare, pot produce daune, vătămări corporale, murdărire, intoxicaţii, orice alte
obiecte, produse sau mărfuri interzise la transportul public de persoane cu autobuzul, precum şi
a unor bagaje de mână voluminoase care pot stânjeni călătoria altor utilizatori sau a bagajelor
de peste 20 de kg. pentru care nu s-a achitat taxa suplimentară de transport;

c) ocuparea locurilor destinate călătorilor cu bagaje de mână, fără achitarea taxei
de transport/legitimaţiei de călătorie suplimentare;

d) transportul de păsări şi animale vii neprotejate/neasigurate împotriva reacţiilor
neprevăzute faţă de alte persoane şi pentru care nu se deţin carnete de sănătate sau dovezi de
vaccinare;

e) accesul în autobuz cu îmbrăcăminte de lucru murdară sau urât mirositoare,
precum şi transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care pot deranja călătorii.

f) distragerea atenţiei, provocarea şi întreţinerea discuţiilor cu conducătorul
autobuzului în timpul călătoriei, precum şi accesul în compartimentul de conducere a
autobuzului;

2. - Cu amendă de la 100 lei la 200 lei :

a) refuzul de a prezenta controlorilor legitimaţia de călătorie în vederea
controlului;

b) influenţarea, intimidarea sau obstrucţionarea controlorilor în scopul deturnării,
limitării sau renunţării la acţiunile de control;

c) împiedicarea deschiderii sau închiderii uşilor autobuzului, forţarea acestora,
precum şi urcarea sau coborârea în/din autobuz în timpul mersului;

d) proferarea de injurii, insulte sau expresii şi gesturi obscene la adresa călătorilor
ori a conducătorului autobuzului, apărarea călătorilor contravenienţi, precum şi atitudinea
jignitoare, insultarea ori lovirea controlorilor şi/sau a onducătorilor autobuzelor, dacă astfel de
fapte nu sunt sesizate ca infracţiuni;

e) fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de seminţe sau alte alimente în
autobuz, care pot produce deteriorarea şi murdărirea acestuia ori disconfortul celorlalţi călători.

3. - Cu amendă de la 200 lei la 400 lei :

a) călătoria fără legitimaţie valabilă, cu legitimaţie necompostată sau compostată
necorespunzător ori cu abonament sau legitimaţie specială de călătorie nevalabile la data
constatării faptei;

b) utilizarea abonamentelor sau legitimaţiilor speciale de călătorie de către alte
persoane decât titularii acestora;

c) transmiterea, primirea şi folosirea legitimaţiilor compostate sau a celor
electronice între călătorii care coboară şi cei care urcă, pentru ca aceştia din urmă să justifice
legalitatea călătoriei pe care urmează să o efectueze.

4. - Cu amendă de la 400 lei la 500 lei :

a) distrugerea, deteriorarea, degradarea sau murdărirea autobuzelor, atât în mers,
cât şi în timpul staţionării, precum şi a dotărilor staţiilor şi afişajelor acestora;

b) efectuarea, fără drept, de afişaje sau inscripţionări în scopuri publicitare ori de
reclamă pe autobuze sau în staţii.

(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi aplicarea sancţiunilor
se fac de către personalul împuternicit al Compartimentului Transport Local din cadrul
Direcţiei Administraţie Publică Locală a Primăriei Municipiului Tulcea, iar a celor prevăzute la
alin. (4) de către personalul împuternicit al delegatului gestiunii serviciului de transport public
local de persoane, numit în continuare agenţi constatatori.

(6) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se face de
către agenţii constatatori ai instituţiilor şi autorităţilor publice sau locale care au atribuţiuni în
acest sens, stabilite prin legislaţia specifică.

(7) Contravenţiile se constată prin proces verbal încheiat de agenţii constatatori,
însă, prin excepţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (4), aplicarea sancţiunilor se poate
face prin eliberarea contracost contravenientului a biletelor contravenţionale în cuantumul
corespunzător amenzii aplicate; forma şi conţinutul proceselor verbale de contravenţie, precum
şi modelul, elementele de siguranţă şi valoarea biletelor contravenţionmale se stabilesc la
propunerea delegatului gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin
dispoziţie a primarului municipiului Tulcea.

(8) În cazurile în care nu pot fi aplicate imediat prevederile alineatului precedent,
agentul constatator va întocmi contravenientului o notă de constatare a contravenţiei, care va
conţine toate datele, informaţiile şi elementele necesare întocmirii ulterioare a procesului verbal
de contravenţie; nota se va întocmi în două exemplare şi va fi semnată de agentul constatator şi
de contravenient, căruia i se va înmâna un exemplar.

(9) Ori de câte ori se consideră necesar, în constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor la regimul de transport public local cu autobuzele prin curse regulate pe raza
municipiului Tulcea, agenţii constatatori pot solicita sprijinul organelor autorităţilor şi
instituţiilor publice sau locale cu atribuţiuni în menţinerea liniştii şi ordinii publice, pe baza
protocoalelor încheiate cu acestea.

(10) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi ompletările ulterioare, cu
excepţia celor ale art. 28.