Primăria Municipiului Tulcea anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celor mai potriviți 5(cinci) candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. – Tulcea.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informatii/Documente:

 1. Descarca -> Scrisoare de așteptari prin care se stabilesc inidicatorii de performanță în vederea identificării profilului membrilor consiliului de administratie din cadrul SC Transport Public SA Tulcea
 2. Descarca -> Declarație cazier fiscal și judiciar
 3. Descarca -> FORMULAR F1-Cerere de înscriere
 4. Descarca -> FORMULAR F2-Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate in dosarul de candidatura
 5. Descarca ->FORMULAR F3-Acordul de obtinere a datelor pentru verificarea informatiilor furnizate in dosarul de candidatură
 6. Descarca -> FORMULAR F4-Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
 7. Descarca -> FORMULAR F5-Declarația de interese

PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. – Tulcea aflat în recrutare are următoarele etape:

 ETAPADURATA estimatăDERULAREREZULTAT
1.Depunerea dosarelor de candidatură02.03-02.04.2020Candidaţii depun atât în format fizic cât şi electronic documentele cerute în dosarele de  candidatură inclusiv declarația de intențieLista lungă provizorie
2.Evaluarea dosarelor de candidatură03.04.2020Este evaluată conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi solicită candidaţilor clarificări.Lista lungă definitivă
3.Selecţia iniţială06.04.2020Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor evaluați în raport cu criteriile de selecție. Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor.Lista scurtă
4.Selecţia finală01.05.2020În această etapă evaluăm competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare.Propunerile de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail, de eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare si selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.stp-tulcea.ro  si pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare www.primariatulcea.ro  la secțiunea Guvernanță Corporativă.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Spațiului Economic European și domiciliul sau rezidența în România;
 2. cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 3. cel putin un candidat sa fie absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență sau echivalent (ISCED 6) în cadrul unei instituţii de învățământ superior și au cel puțin 7 ani vechime în muncă și competențe profesionale dovedite prin minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor societăți / regii cu capital de stat sau privat;
 4. cel putin un candidat sa fie absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul economic si cel putin un candidat sa fie absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul juridic finalizat cu diplomă de licență sau echivalent (ISCED 6) în cadrul unei instituţii de învățământ superior și au cel puțin 5 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice sau juridice absolvite;
 5. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al societății;
 6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani (functionari publici) sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile în ultimii 5 ani (funcții publice în intreprinderi publice) sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni (CIM) și nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani;
 7. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
 8. nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;
 9. îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 10. au capacitate deplină de exerciţiu;
 11. sunt apți din punct de vedere medical;
 12. declară pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;
 13. nu pot fi nominalizați în Consiliul de Administrație mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 02.04.2020, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Candidatură pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public S.A Tulcea  / –Nume şi Prenume Candidat–” la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea, situată pe str. Păcii, nr. 20, Tulcea, jud. Tulcea, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro Depunerea pe suport hârtie și în format electronic a tuturor documentelor constituente ale dosarului de candidatură solicitate prin prezentul anunţ de selecţie este obligatorie.  Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate, vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA S.C. Transport Public S.A. Tulcea Nume_Prenume_Candidat” respectiv „CV Nume_Prenume_Candidat S.C. Transport Public S.A. Tulcea”).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 3. Adeverință medicală;
 4. Cazierul judiciar/declaratie pe propria raspundere conform formular nr. ;
 5. Cazier fiscal/declaratie pe propria raspundere conform formular nr.;
 6. Copii:
 7. Copia actului de identitate;
 8. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 9. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
 10. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
 11. Formulare:
 12. F1 – Cererea de înscriere;
 13. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
 14. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
 15. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 16. F5 – Declarația de interese.
 17. Declarația de intenție, elaborată în conformitate cu prevederile H.G.722/2016, plecând de la așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul companiei;

* Declaraţia de intenţie se elaborează şi se depune optional ori deodata cu intocmirea dosarului de candidatura ori în termen de 15 zile de la anunțarea nominalizării pe lista scurtă.

Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către societate pe pagina proprie de internet şi toate informaţiile publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Depunerea dupa cele 15 zile de la anunțarea nominalizării pe lista scurtă acestui document se face la fel ca şi depunerea dosarului de candidatură, cu diferenţa că pe plic se specifică „Declaraţie de Intenţie, Nume Prenume, _Transport Public” iar documentul Word ce va fi trimis pe e-mail se va salva cu titlul „Transport Public DI Nume Prenume” (de exemplu „ Transport Public DI Ion Popescu”).

Modelele de formulare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul www.stp-tulcea.ro si pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare www.primariatulcea.ro  la secțiunea Guvernanță Corporativă.

CRITERII DE SELECŢIE

1.    COMPETENȚEA.   SPECIFICE SECTORULUI
B.  DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
C.  DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
D.  SOCIALE ȘI PERSONALE
2.    EXPERIENȚĂE.  EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ RELEVANTĂ
3.    ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRIF.   ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
4.    TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALEComportament și atitudine specifică profilului de membru CA

 

Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

 • sediul Primăriei Municipiului Tulcea, Str. Păcii Nr. 20, Tulcea, Jud. Tulcea, tel: 0240.511.440, e-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro, daniela@primaria-tulcea.ro
 • sau la sediul Pluri Consultants Romania, Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 2-4, Sector 2, Bucuresti, tel: 0212328688, e-mail: popa@pluri.ro .

Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de mrmbri CA nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maxima transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de evaluare a dosarelor, (sau selecţie initială sau selecţie finală TRANSPORT PUBLIC Tulcea_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

Protecția datelor cu caracter personal

Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant sau de către reprezentanții Primăriei Municipiului Tulcea în scopul selectării celor mai competenți și mai motivati candidați care să ocupe funcția de membru CA.
 3. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la finalul perioadei de expirare a garanției (un an de la nominalizare)
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția niciunei altei părți.
 5. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.