Societatea Transport Public S.A. Tulcea organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul de director general pe o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

DIRECTOR GENERAL – Condiții obligatorii

 1. Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă
 2. Experienţă profesională generală, de cel puțin 10 ani
 3. Experiență profesională de minim 4 ani în management/conducere/coordonare (în sensul art.143, L.31/1990), în cadrul unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat
 4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
 5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal
 6. Fără înscrisuri în cazierul judiciar
 7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
 4. Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz);
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;
 9. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa elena.caprar@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecție:

 1. Competenţe specifice sectorului de activitate;
 2. Competențe profesionale de importanță strategică;
 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
 4. Competențe sociale și personale;
 5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie:

 • OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată;
 • Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 • Legea 92/10.04.2007 – privind serviciile de transport public local, ale cărei norme de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin care s-a stabilit cadrul juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, gestionarea și finanțarea serviciilor publice de transport local;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
 • Ordinul 972/2007 al Ministrului Transporturilor de aprobare a Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice aprobat prin Ordinul 272/2007 privind Normele cadru, privind tarifele pentru serviciile de transport public de persoane.
 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail elena.caprar@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 aprilie 2020