S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant – funcţie de execuţie : Inspector protecţia muncii

Condiţii generale şi specifice de ocupare a postului :

 • Studii superioare tehnice;
 • Cursuri de specializare în domeniu, constituie un avantaj;

Acte necesare pentru înscrierea la concurs :

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al societăţii;
 • curriculum vitae;
 • diplomă de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (copie);
 • fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale (copie) sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • carnetul de muncă (copie) sau, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • carte de identitate (copie);
 • certificat de naştere (copie);
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • adeverinţă medicală care să ateste verificarea aptitudinilor psihoprofesionale necesare îndeplinirii funcţiei pentru care candidează.

Tematica de concurs :

 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 • Ordinul nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă – FIAM
 • Hotărârea nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • Hotărârea nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 • Hotărârea nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
 • Hotărârea nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 • Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordinul 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Concursul se va desfăşura la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr. 7 în data de 15.11.2012, orele 1100, interviu. Depunerea dosarelor cu actele necesare pentru înscrierea la concurs se va face până în data de 12.11.2012, inclusiv, la Compartimentul Resurse Umane, Normare, Salarizare, între orele 800 – 1600.