Conform Legii .nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, UTILIZATORII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC au urmatoarele obligatii :

  • pe timpul calatoriei cu mijloacele de transport public local sa detina legitimatii de calatorie valabile cu exceptia copiilor sub 5 ani ;
  • sa achite costul legitimatiilor de calatorie valabile pentru calatoriile pe care efectueaza conform tarifelor stabilite de societate ;
  • sa nu produca daune sau prejudicii bunurilor apartinind sistemelor de transport public ;
  • sa aiba un comportament civilizat fata de personalul prestatorilor de servicii, de imputernicitii acestora, precum si fata de ceilalti utilizatori ai serviciilor de transport public local .

Nerespectarea de catre utilizatori a obligatiilor ce le revin atrage raspunderea lor contraventionala stabilita conform Hotararii Consiliului Local nr. 137/2010 , raspundere materiala ori penala prevazuta de legislatia civila si penala romana.

Calatorii care nu poseda  legitimatie de calatorie valabila sau a caror legitimatii nu intrunesc conditiile de legalitate vor  fi  tratati ca  persone care utilizeaza fraudulos serviciul de transport public local si vor fi sanctionati contraventional.

Calatorul fara legitimatie de calatorie valabila are posibilitatea de a achita pe loc o SUPRATAXA in cuantum de 50 LEI. SUPRATAXA constand  in eliberarea de bilete contraventionale.

In cazul refuzului platii suprataxei se va incheia proces  verbal de contraventie de catre institutiile abilitate, respectiv:  Politia Locala Tulcea, Inspectoratul de Politie al Municipiului Tulcea sau Inspectoratul  Jandarmeriei.

Constituie contraventii  urmatoarele fapte ale persoanelor fizice care se sanctioneaza astfel:

(Extras Regulament privind organizarea si efectuarea transportului public local de persone aprobat prin H.C.L. 137/2010)

Art. 38. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 5, art. 19 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 24 lit. f), l), m) şi t), art. 26 lit. c) şi f), art. 28 lit. a) şi e) şi art. 32 lit. a) b), e) şi r) din prezentul regulament constituie contravenţie, care se sancţionează potrivit prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

(2) Constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, nerespectarea de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi conducătorii autobuzelor a prevederilor art. 23, art. 24 lit. a)-e), g)-k), n)-s) şi v)-x), art. 26 lit. d)-e) şi h), art. 28 lit. h) şi art. 32 lit. c)-d), f)-p) şi t)-v).

(3) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 24 lit. u), art. 26 lit. a)-b) şi g), art. 28 lit. b)-d) şi f)-g) şi art. 32 lit. s) faptele contravenţionale şi sancţiunile aplicabile sunt cele stabilite prin actele normative specifice fiecărui domeniu sau de legislaţia civilă şi penală română.

(4) Constituie contravenţii la prevederile prezentului regulament, următoarele fapte ale persoanelor fizice, care se sancţionează astfel :

1. – Cu amendă de la 50 lei la 100 lei :

a) călătoria pe scările autobuzului sau pe părţile exterioare ale acestuia;

b) transportul produselor sau materiilor urât mirositoare, inflamabile, buteliilor de/cu gaz, tuburilor de oxigen sau alte gaze periculoase, recipientelor cu carbid, materialelor explozibile, produselor caustice ori acide, altor materiale sau obiecte care, prin formă, dimensiuni sau stare, pot produce daune, vătămări corporale, murdărire, intoxicaţii, orice alte obiecte, produse sau mărfuri interzise la transportul public de persoane cu autobuzul, precum şi a unor bagaje de mână voluminoase care pot stânjeni călătoria altor utilizatori sau a bagajelor de peste 20 de kg. pentru care nu s-a achitat taxa suplimentară de transport;

c) ocuparea locurilor destinate călătorilor cu bagaje de mână, fără achitarea taxei de transport/legitimaţiei de călătorie suplimentare;

d) transportul de păsări şi animale vii neprotejate/neasigurate împotriva reacţiilor neprevăzute faţă de alte persoane şi pentru care nu se deţin carnete de sănătate sau dovezi de vaccinare;

e) accesul în autobuz cu îmbrăcăminte de lucru murdară sau urât mirositoare, precum şi transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care pot deranja călătorii.

f) distragerea atenţiei, provocarea şi întreţinerea discuţiilor cu conducătorul autobuzului în timpul călătoriei, precum şi accesul în compartimentul de conducere a autobuzului;

2. – Cu amendă de la 100 lei la 200 lei :

a) refuzul de a prezenta controlorilor legitimaţia de călătorie în vederea controlului;

b) influenţarea, intimidarea sau obstrucţionarea controlorilor în scopul deturnării, limitării sau renunţării la acţiunile de control;

c) împiedicarea deschiderii sau închiderii uşilor autobuzului, forţarea acestora, precum şi urcarea sau coborârea în/din autobuz în timpul mersului;

d) proferarea de injurii, insulte sau expresii şi gesturi obscene la adresa călătorilor ori a conducătorului autobuzului, apărarea călătorilor contravenienţi, precum şi atitudinea jignitoare, insultarea ori lovirea controlorilor şi/sau a onducătorilor autobuzelor, dacă astfel de fapte nu sunt sesizate ca infracţiuni;

e) fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de seminţe sau alte alimente în autobuz, care pot produce deteriorarea şi murdărirea acestuia ori disconfortul celorlalţi călători.

3. – Cu amendă de la 200 lei la 400 lei :

a) călătoria fără legitimaţie valabilă, cu legitimaţie necompostată sau compostată necorespunzător ori cu abonament sau legitimaţie specială de călătorie nevalabile la data constatării faptei;

b) utilizarea abonamentelor sau legitimaţiilor speciale de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora;

c) transmiterea, primirea şi folosirea legitimaţiilor compostate sau a celor electronice între călătorii care coboară şi cei care urcă, pentru ca aceştia din urmă să justifice legalitatea călătoriei pe care urmează să o efectueze.

4. – Cu amendă de la 400 lei la 500 lei :

a) distrugerea, deteriorarea, degradarea sau murdărirea autobuzelor, atât în mers, cât şi în timpul staţionării, precum şi a dotărilor staţiilor şi afişajelor acestora;

b) efectuarea, fără drept, de afişaje sau inscripţionări în scopuri publicitare ori de reclamă pe autobuze sau în staţii.

(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală a Primăriei Municipiului Tulcea, iar a celor prevăzute la alin. (4) de către personalul împuternicit al delegatului gestiunii serviciului de transport public local de persoane, numit în continuare agenţi constatatori.

(6) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către agenţii constatatori ai instituţiilor şi autorităţilor publice sau locale care au atribuţiuni în acest sens, stabilite prin legislaţia specifică.

(7) Contravenţiile se constată prin proces verbal încheiat de agenţii constatatori, însă, prin excepţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (4), aplicarea sancţiunilor se poate face prin eliberarea contracost contravenientului a biletelor contravenţionale în cuantumul corespunzător amenzii aplicate; forma şi conţinutul proceselor verbale de contravenţie, precum şi modelul, elementele de siguranţă şi valoarea biletelor contravenţionmale se stabilesc la propunerea delegatului gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin dispoziţie a primarului municipiului Tulcea.

(8) În cazurile în care nu pot fi aplicate imediat prevederile alineatului precedent, agentul constatator va întocmi contravenientului o notă de constatare a contravenţiei, care va conţine toate datele, informaţiile şi elementele necesare întocmirii ulterioare a procesului verbal de contravenţie; nota se va întocmi în două exemplare şi va fi semnată de agentul constatator şi de contravenient, căruia i se va înmâna un exemplar.

(9) Ori de câte ori se consideră necesar, în constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul de transport public local cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, agenţii constatatori pot solicita sprijinul organelor autorităţilor şi instituţiilor publice sau locale cu atribuţiuni în menţinerea liniştii şi ordinii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea.

(10) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi ompletările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28.