R E G U L A M E N T
privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea.

Cap. I – Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezentul regulament constituie cadrul juridic special pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea, stabilind modalităţile şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru executarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi delegaţi să gestioneze serviciul şi utilizatorii serviciului.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică numai în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea.

(3) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local, ale reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Art. 2. Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze trebuie să asigure satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale locuitorilor municipiului Tulcea, şi anume:

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei locale şi ale altor
categorii de călători pe raza municipiului Tulcea;
b) asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi confort a persoanelor, inclusiv
prin asigurarea de risc a acestora, precum şi a bagajelor lor;
c) garantarea drepturilor legale ale utilizatorilor serviciului;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport
rutier/transportatorilor autorizaţi delegaţi la piaţa transportului public local;
e) asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial pentru optimizarea
funcţionării pieţei transportului public local;
f) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului
public local.

Art. 3. În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate se definesc după cum urmează :
1. activitate de transport public local de persoane – totalitatea operaţiunilor de transport a persoanelor pe raza municipiului Tulcea, care asigură nemijlocit deplasarea acestora şi a bagajelor care le însoţesc cu ajutorul autobuzelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite;
2. autoritate de autorizare – Compartimentul Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală a Primăriei Municipiului Tulcea;
3. autorizaţie de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local de persoane;
4. caiet de sarcini al licenţei de traseu – documentul care însoţeşte licenţa de traseu şi care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort;
5. copie conformă a autorizaţiei de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, în baza autorizaţiei de transport sau, după caz, a licenţei de transport, pentru fiecare dintre autobuzele deţinute conform legii, care atestă atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;
6. copie conformă a licenţei de transport – documentul eliberat în baza licenţei de transport de către Autoritatea Rutieră Română, pentru fiecare dintre autobuzele utilizate de către operatorul de transport rutier în activitatea de transport public de persoane;
7. delegat al serviciului de transport public local de persoane – persoană juridică căreia i s-a atribuit delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe baza unui contract;
8. licenţă de transport – documentul eliberat de către Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile legii, care atestă că deţinătorul autobuzului îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională pentru accesul la transportul public de persoane;
9. licenţă de traseu – documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;
10. persoană desemnată – persoană fizică care are calitatea de conducător al activităţii de transport rutier, posesor al unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă efectiv şi permanent activitatea de transport a delegatului serviciului de transport public local de persoane;
11. program de circulaţie – documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate cu autobuze, care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea acestuia, staţiile publice pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor;
12. program de transport public de persoane – programul propus şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;
13. staţie publică – punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător şi semnalizat printr-un indicator rutier dotat cu un panou suplimentar pe care este afişat orarul de oprire a autobuzelor pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate;
14. traseu local – parcursul care asigură legătura între mai multe zone/obiective ale municipiului Tulcea, cuprins între două capete, pe care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate cu autobuze;
15. utilizator al serviciului de transport public local de persoane – persoană fizică care beneficiază de serviciul de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea.

Art. 4. Indiferent de forma de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului, Consiliul Local al Municipiului Tulcea va urmări, potrivit atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor care-i revin conform legii, ca efectuarea acestui serviciu să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al locuitorilor municipiului Tulcea, în conformitate cu legea.

Cap. II – Efectuarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea

SECŢIUNEA 1.

Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului

Art. 5. Transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Art. 6. – (1) Transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea se poate efectua numai cu vehicule a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice circulaţiei pe drumurile publice, având inspecţia tehnică periodică valabilă şi clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea se efectuează numai cu vehicule destinate prin construcţie acestui tip de transport şi, după caz, dotate cu sisteme de monitorizare a circulaţiei.

Art. 7. Pentru efectuarea transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea este obligatorie respectarea ansamblului reglementărilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească autobuzele, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii în domeniul siguranţei circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.

Art. 8. Efectuarea transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea trebuie să asigure :
a) creşterea nivelului de calitate a serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele;
b) accesul liber şi nediscriminatoriu la serviciul de transport public local de persoane cu autobuzele şi protecţia categoriilor sociale defavorizate;
c) informarea comunităţii locale şi a publicului călător;
d) executarea transportului public local de persoane cu autobuzele în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente sau prognozate;
f) continuitatea serviciului de transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului.

SECŢIUNEA 2.

Administrarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea.

Art. 9. – (1) Consiliul Local al Municipiului Tulcea este obligat să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea.
(2) Consiliul Local al Municipiului Tulcea trebuie să stabilească şi să aplice strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, având în vedere :
a) planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
b) programele de dezvoltare economico-socială a municipiului, cerinţele de transport public local de persoane cu autobuzele şi evoluţia acestora;
c) folosirea autobuzelor cu consumuri energetice reduse şi emisii poluante minime.

Art. 10. Atribuţiile pe care le are Consiliul Local al Municipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului, precum şi obligaţiile acestuia faţă de operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi sunt cele prevăzute de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 şi de contractele de atribuire a gestiunii.

Art. 11. Serviciul de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea se poate atribui prin:

a) gestiune directă, care se realizează prin hotărâre a consiliului local privind atribuirea şi darea în administrare a serviciului;
b) gestiune delegată, care se realizează prin concesiune de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Art. 12. – (1) Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi au dreptul de a utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura publică constând în străzi, poduri, pasaje denivelate, staţii publice, mobilier stradal etc., precum şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia.
(2) Consiliul Local al Municipiului Tulcea poate să acorde operatorilor de transport rutier/transportatorilor autorizaţi, în cazul serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajările necesare exploatării autobuzelor, cum ar fi : staţii de întreţinere şi salubrizare, spaţii de parcare, capete de linie şi altele asemenea.

Art. 13. În temeiul principiilor autonomiei locale, ale protecţiei sociale şi ţinând cont de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului, Consiliul Local al Municipiului Tulcea poate asigura operatorilor de transport rutier/transportatorilor autorizaţi o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea reţelelor de transport public local de persoane, infrastructurii şi parcului de autobuze, prin următoarele mijloace :

a) diferenţă de tarif pentru protecţie socială;
b) alocaţie bugetară pentru cheltuieli de capital;
c) garanţii pentru credite interne şi externe

Art. 14. – (1) Consiliul Local al Municipiului Tulcea asigură starea tehnică corespunzătoare a carosabilului pe întreaga reţea de trasee cuprinse în programele de transport  public local de persoane, a trotuarelor din zona staţiilor publice, semnalizarea şi marcajele rutiere, iluminarea zonelor staţiilor publice şi a trecerilor de pietoni.
(2) Prin organele sale de specialitate, Consiliul Local al Municipiului Tulcea are obligaţia să informeze operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport, deservite de aceştia.

Art. 15. În desfăşurarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi au dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Consiliul Local al Municipiului Tulcea, modificări temporare în deservirea unor trasee cum ar fi suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc., numai atunci când acestea sunt necesare în caz de necesitate sau pentru executarea unor lucrări ale infrastructurii rutiere.

Art. 16. Pentru executarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi pot edita hărţi şi pliante cu traseele autobuzelor şi vor afişa în fiecare staţie publică orarul de circulaţie a autobuzelor care opresc în staţia respectivă.

Art. 17. Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi vor utiliza tarifele de călătorie stabilite prin hotărâre a consiliului local, calculate în conformitate cu normele privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, elaborate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Art. 18. Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi/sau operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi, după caz, vor asigura tipărirea, distribuţia şi vânzarea legitimaţiilor de călătorie.

SECŢIUNEA 3.

Licenţe, autorizaţii şi alte documente necesare efectuării transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea.

Art. 19. – (1) Serviciul de transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea se efectuează numai de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi care deţin licenţă de traseu valabilă, al cărei model este stabilit prin anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de transport local, aprobat prin Hotărârea nr. 65/27.03.2008 a Consiliului Local Tulcea.
(2) Licenţa de traseu se eliberează de către autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fără licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizată în urma licitaţiilor pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţită de caietul de sarcini al acestora şi de programul de circulaţie.
(3) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport, în numărul de exemplare corespunzător autobuzelor utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie.
(4) Licenţa de traseu este nominală şi netransmisibilă şi se eliberează operatorului de transport rutier numai după prezentarea de către acesta a documentului de plată a tarifului de
eliberare.
(5) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu, prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de transport local, aprobat prin Hotărârea nr. 65/27.03.2008 a Consiliului Local Tulcea, cuprinde :

a) staţiile publice, precum şi amplasarea/localizarea acestora;
b) numărul şi capacitatea autobuzelor;
c) intervalul de succedare a curselor;
d) ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;
e) zilele în care se efectuează transporturile.

Art. 20. Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceştia, dar cel puţin egal cu numărul de autobuze active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.

Art. 21. – (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier autorităţii administraţiei publice locale, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu alte noi, cu plata tarifelor corespunzătoare.
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 22. – (1) În cazul transportului de persoane cu autobuzele prin curse regulate în municipiu, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în Caietul de sarcini al serviciului de transport public local, precum şi în contractul de delegare a gestiunii.
(2) În situaţia rezilierii contractului de delegare a gestiunii, licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, termen în care Consiliul Local al Municipiului Tulcea va organiza delegarea gestiunii unui alt operator de transport rutier.

Art. 23. Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul autobuzelor, pe toată durata transportului public local de persoane prin curse regulate cu autobuzele, următoarele documente:

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport corespunzătoare autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;
f) copia asigurării pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat;
g) certificatul de competenţă profesională a conducătorului autobuzului, valabil, după caz.

SECŢIUNEA 4.

Condiţii privind efectuarea transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea.

Art. 24. Pentru efectuarea transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea operatorul de transport/transportatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale autobuzului a indicativului şi a capetelor traseului; la partea din spate a autobuzului se va afişa cel puţin indicativul traseului. Aceste elemente de informare vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, iar dacă ele sunt realizate prin afişaj electronic se va asigura funcţionarea corespunzătoare a acestuia.
b) în salonul autobuzului să asigure informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
c) să asigure afişarea în salonul autobuzului a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;
d) să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu Consiliul Local, nominalizate într-o anexă la contractul de delegarea a gestiunii serviciului;
e) pentru informarea publicului, în staţiile publice prevăzute prin programul de circulaţie, să asigure afişarea codului/numărului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi a staţiilor;
f) să emită şi să pună în circulaţie numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special conform reglementărilor în vigoare, agreate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri/scutiri ale costului de transport;
g) să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport, în baza documentelor stabilite prin lege;
h) să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
i) în autobuz să aibă locuri destinate şi marcate corespunzător pentru persoane cu dezabilităţi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe;
j) conducătorii autobuzelor să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece cu autobuzul din staţii cu uşile deschise sau semideschise ori cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători suspendaţi/agăţaţi pe exteriorul caroseriei autobuzului;
k) conducătorii autobuzelor, precum şi personalul cu atribuţiuni de control să nu permită la transport în salonul autobuzului produse sau materii urât mirositoare, inflamabile, butelii de/cu gaz, tuburi de oxigen sau alte gaze periculoase, recipiente cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin formă, dimensiuni sau stare, pot produce daune, vătămări corporale, murdărire, intoxicaţii, orice alte obiecte, produse sau mărfuri interzise la transportul public de persoane cu autobuzul, precum şi transportul gratuit al unor bagaje de mână care depăşesc 20 de kg.;
l) să nu transporte călători peste capacitatea maximă admisă a autobuzului şi să asigure în salonul acestuia spaţii pentru bagajele de mână ale călătorilor;
m) conducătorii autobuzelor să îmbarce/debarce călătorii numai în staţiile publice prevăzute în programul de circulaţie şi să nu efectueze astfel de operaţiuni între staţii;
n) să nu permită transportul călătorilor decât pe baza legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie valabile sau altor documente prevăzute de reglementările legale în vigoare şi să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;
o) să asigure înlocuirea autobuzului imobilizat pe traseu;
p) prin dispecerate şi/sau dotări speciale să asigure urmărirea şi coordonarea în trafic a autobuzelor, a mijloacelor de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea operativă a măsurilor care se impun în caz de eveniment, incident, accident sau oricare altă situaţie care poate afecta efectuarea transportului, în vederea îndeplinirii condiţiilor privind regularitatea, siguranţa şi confortul acestuia;
r) să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate şi pregătite corespunzător pentru degajarea drumului public în cazul defectării autobuzului pe traseu;
s) să efectueze, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi/sau dezinfectarea autobuzelor şi acestea să fie echipate cu instalaţii de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;
t) să asigure aspectul estetic corespunzător al autobuzelor, iar pe părţile laterale ale acestora să aibă inscripţionată denumirea operatorului de transport/transportatorului autorizat;
u) să deţină la bordul autobuzelor mijloacele tehnice de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi pe cele de intervenţie în caz de necesitate;
v) să asigure executarea transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort şi să informeze anticipat publicul călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu din motive temeinic justificate;
x) să se asigure că, înainte de a fi trimise pe trasee, autobuzele corespund normelor legale de circulaţie pe drumurile publice şi că acestea au inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

SECŢIUNEA 5.

Siguranţa rutieră.

Art. 25. În scopul prevenirii unor cauze generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească autobuzele şi personalul acestora care concură la siguranţa circulaţiei.

Art. 26. În domeniul siguranţei rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea au următoarele îndatoriri:

a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia autobuzelor;
b) să utilizeze autobuze a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în intervalul dintre două inspecţii/revizii tehnice periodice să asigure menţinerea autobuzelor într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, subansamble tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi alte dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legii;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorilor de autobuze şi lucrătorilor mobili regulamentele interne ale societăţii şi cele mai importante prevederi ale contractelor colective de muncă;
e) să-şi organizeze şi să-şi întocmească programele de transport astfel încât conducătorii autobuzelor să poată respecta prevederile legislaţiei muncii privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus şi să se asigure că aceştia respectă normele de protecţie a muncii, a mediului şi pe cele pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, pe tot timpul efectuării transporturilor;
f) să permită transportul călătorilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare a autobuzelor;
g) în caz de accident să respecte procedurile care trebuie urmate în astfel de situaţii şi să aplice măsuri adecvate pentru a preveni producerea unor noi accidente sau încălcarea gravă a regulilor de circulaţie;
h) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public local de persoane prin curse regulate.

Art. 27. Responsabilităţile şi sarcinile persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport, precum şi ale consilierului de siguranţă sunt cele stabilite prin ordine ale ministrului transportului sau ale altor instituţii ale statului.

Art. 28. În afara sarcinilor specifice profesiei, conducătorii autobuzelor au următoarele atribuţii şi responsabilităţi suplimentare:

a) să deţină la bordul autobuzelor şi să prezinte la controlul în trafic documentele prevăzute la art. 23;
b) să efectueze examinarea medicală şi psihologică, iniţială şi periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;
c) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita preventivă;
d) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;
e) să respecte regulile privind încărcarea şi transportul călătorilor numai în numărul prevăzut în documentele autobuzelor, precum şi a bagajelor de mână ale acestora conform legii;
f) să cunoască şi să respecte măsurile care trebuie luate după un accident sau incident în trafic, în ceea ce priveşte asigurarea autobuzului, protecţia personală, a călătorilor şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului şi protecţia bunurilor;
g) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor în vigoare, să utilizeze corect şi să nu intervină asupra sistemelor de monitorizare a circulaţiei din dotarea autobuzelor;
h) să respecte cu stricteţe reglementările legale specifice transportului public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate.

Art. 29. – (1) Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea îşi vor întreprinde propriile cercetări administrative în toate situaţiile în care autobuzele lor au fost angajate în accidente de circulaţie, indiferent de gravitatea accidentului.
(2) Rezultatele cercetărilor vor sta la baza adoptării măsurilor care se impun pentru înlăturarea şi/sau prevenirea cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

Cap. III – Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport/ transportatorilor autorizaţi care efectuează servicii de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea şi ale utilizatorilor serviciului.

Art. 30. Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi să efectueze servicii de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea sunt cele prevăzute de lege, precum şi cele stabilite prin Regulamentul şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public local, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii.

Art. 31. Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi să efectueze servicii de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate au următoarele drepturi:

a) să întrerupă prestarea serviciului contractat prin contractul de delegare a gestiunii în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica întreruperea în termenele şi condiţiile prevăzute în contract;
b) să încaseze de la utilizatori tarifele stabilite pentru transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate, precum şi amenzile contravenţionale aplicate prin procesele verbale de contravenţie;
c) să actualizeze semestrial tarifele pentru transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate;
d) să includă în tarifele de transport percepute utilizatorilor primele de asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi cele pentru riscurile care pot exista în serviciul de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate;
e) să utilizeze bunurile din patrimoniul propriu sau cele primite în concesiune pentru asigurarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate;
f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condiţiile stabilite prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;
g) să beneficieze de o despăgubire echitabilă şi efectivă pentru prejudiciile suferite în cazul modificării unilaterale a contractului de delegare a gestiunii de către delegatar, fără respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta;
h) să solicite întreruperea serviciului în situaţiile în care continuarea acestuia ar conduce la producerea de prejudicii importante patrimoniului încredinţat spre administrare;
i) să se adreseze instanţelor competente, în cazul în care delegatarul nu-şi respectă obligaţiile contractuale, iar litigiile nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 32. În plus faţă de obligaţiile care le revin potrivit secţiunilor a 4-a şi a 5-a ale cap. II, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi să efectueze servicii de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate au următoarele îndatoriri:

a) să nu transmită unei alte persoane licenţa de transport, licenţa de traseu, autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acestora pentru a fi folosite în activităţi de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea;
b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale hotărârii de dare în administrare, după caz, şi să respecte sarcinile şi obligaţiile asumate prin acestea;
c) să îndeplinească indicatorii de performanţă şi de calitate ai serviciului stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii serviciului sau prin hotărârea de dare în administrare;
d) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local de persoane cu autobuzele şi să asigure respectarea drepturilor acestora la beneficiul serviciului;
e) să efectueze transportul public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate conform programului de circulaţie şi în condiţii de siguranţă, calitate, confort şi regularitate;
f) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate, cu excepţia cazurilor în care aceasta nu este posibilă din cauze care nu i se datorează şi să-şi coreleze permanent capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente ori anticipate;
g) să nu suplimenteze în mod artificial costurile de operare, să fundamenteze şi să propună Consiliului Local al Municipiului Tulcea tarife de călătorie reale, juste şi suportabile pentru utilizatorii serviciului;
h) să utilizeze în executarea serviciului autobuze care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare referitoare la siguranţa circulaţiei şi la protecţia mediului;
i) să efectueze întreţinerea periodică, reparaţiile curente şi accidentale a bunurilor primite în administrare de la delegatar, în limitele bugetelor stabilite şi conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de delegatar;
j) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
k) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea sau suspendarea activităţii să notifice imediat această situaţie delegatarului, în vederea luării măsurilor care se impun pentru continuarea serviciului de transport public de călători;
l) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru autobuzele folosite în efectuarea serviciului, precum şi asigurarea călătorilor şi bagajelor acestora, conform legii;
m) să informeze permanent utilizatorii serviciului cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
n) să permită şi să asigure organelor de control ale delegatarului accesul la informaţiile privind executarea serviciului delegat şi modul de exploatare a bunurilor mobile şi imobile primite în administrare de la acesta;
o) să programeze şi să efectueze inspecţiile/reviziile tehnice periodice a autobuzelor, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a dispoziţiilor legale privind siguranţa rutieră;
p) să deţină la sediul social următoarele documente specifice activităţii de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate:

1. – cărţile de identitate ale autobuzelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;
2. – contractele de leasing pentru autobuzele utilizate, după caz;
3. – asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;
4. – avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport public local de persoane, precum şi pentru conducătorii autobuzelor;
5. – toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei/autorizaţiei de transport şi a delegării gestiunii, după caz;
6. – documente doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
7. – evidenţa şi programarea inspecţiilor/reviziilor tehnice periodice a autobuzelor;
8. – alte documente prevăzute de reglementările legale.
r) să furnizeze Consiliului Local al Municipiului Tulcea, respectiv autorităţilor de reglementare şi control competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul acestora la documentaţiile şi actele individuale în baza căror prestează serviciul public local de transport persoane, necesare verificării şi evaluării modului de efectuare a serviciului;
s) să răspundă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, pentru prejudiciile aduse din culpă utilizatorilor serviciului, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare;
t) să asigure sursele financiare necesare pregătirii profesionale şi examinărilor medicale şi psihologice obligatorii ale propriului personal angajat în activitatea de transport public local de persoane;
u) să aplice metode moderne şi performante de conducere pentru reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile de bunuri şi servicii;
v) să gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea productivă a bazei tehnico-materiale încredinţată pentru efectuarea serviciului.

Art. 33. Au calitatea de utilizatori ai serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, persoanele fizice care beneficiază de acest serviciu.

Art. 34. – (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea sunt următoarele:

a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de acest serviciu;
b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local de persoane cu autobuze pe raza municipiului; autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifului de călătorie şi la clauzele contractuale care pot fi de interes public;
c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu privire la transportul public local de persoane cu autobuze pe raza municipiului;
d) să conteste hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea în domeniul transportului public de persoane, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiţiile legii;
e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de delegare a gestiunii serviciului;
f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciului de transport public local de persoane cu autobuzele pe raza municipiului Tulcea şi să facă propuneri pentru înlăturarea acestora;
g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local cu autobuzele pe raza municipiului.
(2) Unele categorii de utilizatori beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi pentru plata serviciului de transport public local cu autobuzele pe raza municipiului Tulcea.

Art. 35. Principalele obligaţii ale utilizatorilor serviciului de transport public local cu autobuzele pe raza municipiului Tulcea sunt următoarele:

a) pe timpul transportului să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de călătorie stabilite prin lege şi să le prezinte la control ori de câte ori le sunt solicitate;
b) să achite operatorilor de transport rutier/transportatorilor autorizaţi costul legitimaţiilor de călătorie pe care le folosesc, la tarifele menţionate pe acestea;
c) să nu distrugă, să nu deterioreze, să nu degradeze sau să nu dezafecteze bunurile şi instalaţiile sistemului de transport public de persoane din domeniul public sau privat ori din gestiunea operatorilor de transport rutier/transportatorilor autorizaţi;
d) să aibă un comportament civilizat faţă de personalul operatorilor de transport rutier/transportatorilor autorizaţi, precum şi faţă de ceilalţi utilizatori.

Cap. IV – Indicatori de performanţă

Art. 36. – (1) Pentru efectuarea serviciului de transport public local cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea se vor respecta următorii indicatori de performanţă:

a) numărul de curse/trasee pentru/pe care operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie;
b) numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local cu autobuzele pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
c) numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la lit. a) şi b);
d) numărul total de autobuze utilizate zilnic, comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
e) numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, din care:

1. numărul de reclamaţii justificate;
2. numărul de reclamaţii rezolvate;
3. numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;
f) despăgubirile plătite de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;
g) numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit pentru nerespectarea prevederilor legale privind transportul public local de persoane cu autobuzele pe raza municipiului;
h) numărul accidentelor de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat.
(2) Consiliul Local al Municipiului Tulcea poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în afara celor prevăzuţi la alineatul precedent, funcţie de necesităţile comunităţii locale, de nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare şi de cerinţele prevederilor legale în vigoare din domeniul transportului public local prin curse regulate.

Cap. V – Răspunderi şi sancţiuni

Art. 37. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi ale celorlalte acte normative din domeniul transporturilor rutiere.
(2) În domeniul serviciului de transport public local cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicabile sunt cele prevăzute în actele normative menţionate la alineatul precedent, precum şi cele stabilite prin prezentul regulament, dacă acestea nu sunt săvârşite în astfel condiţii încât să poată fi considerate infracţiuni.

Art. 38. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 5, art. 19 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 24 lit. f), l), m) şi t), art. 26 lit. c) şi f), art. 28 lit. a) şi e) şi art. 32 lit. a) b), e) şi r) din prezentul regulament constituie contravenţie, care se sancţionează potrivit prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
(2) Constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, nerespectarea de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi conducătorii  autobuzelor a prevederilor art. 23, art. 24 lit. a)-e), g)-k), n)-s) şi v)-x), art. 26 lit. d)-e) şi h), art. 28 lit. h) şi art. 32 lit. c)-d), f)-p) şi t)-v).
(3) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 24 lit. u), art. 26 lit. a)-b) şi g), art. 28 lit. b)-d) şi f)-g) şi art. 32 lit. s) faptele contravenţionale şi sancţiunile aplicabile sunt cele stabilite prin actele normative specifice fiecărui domeniu sau de legislaţia civilă şi penală română.
(4) Constituie contravenţii la prevederile prezentului regulament, următoarele fapte ale persoanelor fizice, care se sancţionează astfel:

1. – Cu amendă de la 50 lei la 100 lei :
a) călătoria pe scările autobuzului sau pe părţile exterioare ale acestuia;
b) transportul produselor sau materiilor urât mirositoare, inflamabile, buteliilor de/cu gaz, tuburilor de oxigen sau alte gaze periculoase, recipientelor cu carbid, materialelor explozibile, produselor caustice ori acide, altor materiale sau obiecte care, prin formă, dimensiuni sau stare, pot produce daune, vătămări corporale, murdărire, intoxicaţii, orice alte obiecte, produse sau mărfuri interzise la transportul public de persoane cu autobuzul, precum şi a unor bagaje de mână voluminoase care pot stânjeni călătoria altor utilizatori sau a bagajelor de peste 20 de kg. pentru care nu s-a achitat taxa suplimentară de transport;
c) ocuparea locurilor destinate călătorilor cu bagaje de mână, fără achitarea taxei de transport/legitimaţiei de călătorie suplimentare;
d) transportul de păsări şi animale vii neprotejate/neasigurate împotriva reacţiilor neprevăzute faţă de alte persoane şi pentru care nu se deţin carnete de sănătate sau dovezi de vaccinare;
e) accesul în autobuz cu îmbrăcăminte de lucru murdară sau urât mirositoare, precum şi transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care pot deranja călătorii.
f) distragerea atenţiei, provocarea şi întreţinerea discuţiilor cu conducătorul autobuzului în timpul călătoriei, precum şi accesul în compartimentul de conducere a autobuzului;
2. – Cu amendă de la 100 lei la 200 lei :
a) refuzul de a prezenta controlorilor legitimaţia de călătorie în vederea controlului;
b) influenţarea, intimidarea sau obstrucţionarea controlorilor în scopul deturnării, limitării sau renunţării la acţiunile de control;
c) împiedicarea deschiderii sau închiderii uşilor autobuzului, forţarea acestora, precum şi urcarea sau coborârea în/din autobuz în timpul mersului;
d) proferarea de injurii, insulte sau expresii şi gesturi obscene la adresa călătorilor ori a conducătorului autobuzului, apărarea călătorilor contravenienţi, precum şi atitudinea jignitoare, insultarea ori lovirea controlorilor şi/sau a conducătorilor autobuzelor, dacă astfel de fapte nu sunt sesizate ca infracţiuni;
e) fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de seminţe sau alte alimente în autobuz, care pot produce deteriorarea şi murdărirea acestuia ori disconfortul celorlalţi călători.
3. – Cu amendă de la 200 lei la 400 lei :
a) călătoria fără legitimaţie valabilă, cu legitimaţie necompostată sau compostată necorespunzător ori cu abonament sau legitimaţie specială de călătorie nevalabile la data constatării faptei;
b) utilizarea abonamentelor sau legitimaţiilor speciale de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora;
c) transmiterea, primirea şi folosirea legitimaţiilor compostate sau a celor electronice între călătorii care coboară şi cei care urcă, pentru ca aceştia din urmă să justifice legalitatea călătoriei pe care urmează să o efectueze.
4. – Cu amendă de la 400 lei la 500 lei :
a) distrugerea, deteriorarea, degradarea sau murdărirea autobuzelor, atât în mers, cât şi în timpul staţionării, precum şi a dotărilor staţiilor şi afişajelor acestora;
b) efectuarea, fără drept, de afişaje sau inscripţionări în scopuri publicitare ori de reclamă pe autobuze sau în staţii.
(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală a Primăriei Municipiului Tulcea, iar a celor prevăzute la alin. (4) de către personalul împuternicit al delegatului gestiunii serviciului de transport public local de persoane, numit în continuare agenţi constatatori.
(6) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către agenţii constatatori ai instituţiilor şi autorităţilor publice sau locale care au atribuţiuni în acest sens, stabilite prin legislaţia specifică.
(7) Contravenţiile se constată prin proces verbal încheiat de agenţii constatatori, însă, prin excepţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (4), aplicarea sancţiunilor se poate face prin eliberarea contracost contravenientului a biletelor contravenţionale în cuantumul corespunzător amenzii aplicate; forma şi conţinutul proceselor verbale de contravenţie, precum şi modelul, elementele de siguranţă şi valoarea biletelor contravenţionmale se stabilesc la propunerea delegatului gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin dispoziţie a primarului municipiului Tulcea.
(8) În cazurile în care nu pot fi aplicate imediat prevederile alineatului precedent, agentul constatator va întocmi contravenientului o notă de constatare a contravenţiei, care va conţine toate datele, informaţiile şi elementele necesare întocmirii ulterioare a procesului verbal de contravenţie; nota se va întocmi în două exemplare şi va fi semnată de agentul constatator şi de contravenient, căruia i se va înmâna un exemplar.
(9) Ori de câte ori se consideră necesar, în constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul de transport public local cu autobuzele prin curse regulate pe raza municipiului Tulcea, agenţii constatatori pot solicita sprijinul organelor autorităţilor şi instituţiilor publice sau locale cu atribuţiuni în menţinerea liniştii şi ordinii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea.
(10) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28.

Cap. VI – Dispoziţii finale.

Art. 39. În cazul în care prevederile regulamentului se dovedesc insuficiente, ele se completează cu cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de transport local, aprobat prin Hotărârea nr. 65/27.03.2008 a Consiliului Local Tulcea.
Art. 40. – (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Tulcea.
(2) Prevederile regulamentului se aduc la cunoştinţă publică şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a hotărârii către prefectul judeţului Tulcea.
(3) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament orice prevedere contrară se abrogă.